GALLERY

     © 2020 Carmen Spada Entertainment

with Kinga, Voices 2009, Toronto, ON